سازمان دانشجویی کوثر

سازمان دانشجویی کوثر یک نهاد شیعی برای دانشجویان است که به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی فرهنگی و مذهبی در کشور نروژ به ثبت رسیده است. ادامه